Sälja företag

Förmedlingsprocessen – Steg för steg

Steg 1 – Inledning och faktainsamling

Det viktigaste är att du som uppdragsgivare känner förtroende för oss som företagsmäklare och att vi till förstår din verksamhet. Vid ett intervjumöte ställer vi därför ett antal frågor i syfte att lära känna din verksamhet för att på bästa vis kunna presentera företaget för tilltänkta intressenter.

Steg 2 – Prospekt och marknadsföring

I steg 2 tar vi fram ett försäljningsprospekt där vi med din hjälp beskriver ditt företag, dess möjligheter, ekonomiska förutsättningar mm. Försäljningsprospektet innehåller även en sammanfattande SWOT – där vi tydliggör styrkor och svagheter, möjligheter och eventuella hot.

Tillsammans bestämmer vi sedan vilken strategi vi ska använda vid kommunikationen med marknaden. Den kan t.ex. vara öppen eller dold (dvs inte uttalat vilket företag som avses). Var skall vi synas och presentera ditt företag. Här har vi flera olika möjligheter som annonsering, direkt kontakt med utvalda intressenter mm.

När vi träffar intressenter hanterar vi dessa löpande. Först krävs det att man att fyller i ett sekretessavtal innan man kan erhålla ytterligare information om verksamhet. Här väljer vi tillsammans vilka som skall få ta del av informationen.

Steg 3 – Inledande förhandling

När vi identifierat och kvalificerat intressenterna vidtar möten, inledande förhandling med indikativ budgivning, förhandling av köpeskilling och andra villkor i överlåtelsen.

När vi därefter kommit till samförstånd om ett genomförande med någon av intressenterna så skriver en avsiktsförklaring – ett s.k. Letter of Intent (LOI) – som innehåller huvudvillkoren i den kommande affären och överlåtelsen.

Steg 4 – Företagsbesiktning – Avtalsförhandlingar

Tiden mellan Letter of Intent fram till dess att de nya ägarna tillträder används till att göra en företagsbesiktning eller som det också kallas ”Due Diligence” (DD) för att lära känna verksamheten mera på djupet.

Här går man igenom företaget i detalj med avseende på ingångna avtal och kontrakt, affärsläge mm. Fler träffar med ägarna kan förekomma under besiktningen där även ekonomiska underlag genomlyses.

I slutet av denna process tar man fram det slutgiltiga aktieöverlåtelseavtalet som reglerar alla villkor i detalj.

Steg 5 – Tillträde

Tillträde av verksamheten (aktier eller inkråm) sker vanligtvis hos säljaren eller på en Bank då en ekonomisk transaktion ligger till grund för själva köpet.

Inför tillträdet har vi som mäklare upprättat en tillträdes-promemoria som varierar från ett tillfälle till annat men innehåller i princip alltid nedanstående punkter.

  • Erläggande av köpeskillingen till Säljarens konto
  • Anteckna köparen som ägare i bolagets aktiebok
  • Överlämnande av aktiebok och aktiebrev i bolaget
  • Tillse att rådighet över bolagets konton överförs
  • Utfärdande av generalfullmakt för av Köparen utsedda personer
  • Genomförande av extra bolagsstämma
  • Anmälan om ändring av styrelse till Bolagsverket